سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سایت ایده‌ها 
مدیر «انجمن مکاتب و مذاهب» 
 
 
مدیر و کارشناس به مدت 8 ماه 
همکاری 
دانشگاه مجازی امام خمینی (ره) 
سرپرست دفتر تولید محتوا و پژوهش 
1392/08/14 
ادامه دارد 
تولید دروس دانشگاه 
همکاری 
بسیج فیضیه 
مسئول فرهنگی بسیج فیضیه به مدت یک سال؛ 
 
 
امور فرهنگی 
همکاری 
مسجد امام صادق (ع) شهرستان نی‌ریز (استان فارس) 
عضوِ مؤسس و هیئت امناء کانون فرهنگی مسجد امام صادق (ع)  
 
 
تبلیغی 
تدریس 
دانشگاه مجازی امام خمینی(ره) 
مدرس 
1390/08/12 
ادامه دارد 
کلام اسلامی 
تدریس 
دانشگاه مجازی امام خمینی(ره) 
مدرس 
1391/09/08 
ادامه دارد 
کلام جدید 
تدریس 
موسسه امام خمینی(طرح ولایت) 
مدرس 
 
 
انسان شناسی 
تدریس 
دانشگاه مجازی امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
معارف شیعه 
تدریس 
طرح صافات(اهواز) 
مدرس 
 
 
معاد شناسی 
تدریس 
دانشگاه - بسیج - حوزه علمیه و... 
مدرس 
1392/08/23 
ادامه دارد 
آسیب شناسی رسانه 
تدریس 
دانشگاه - بسیج - حوزه علمیه و... 
مدرس 
 
 
وهابیت پژوهی 
تدریس 
دانشگاه - حوزه علمیه و... 
مدرس 
 
 
بهائیت پژوهی 
تدریس 
دانشگاه مجازی امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
صهیونیسم پژوهی 
تدریس 
دانشگاه - بسیج - حوزه علمیه و... 
مدرس 
 
 
روش تحقیق علمی در فضای سایبر 
تدریس 
دانشگاه - بسیج - و... 
مدرس 
 
 
کارگاه نقد عرفان های نو ظهور 
تدریس 
دانشگاه مجازی امام خمینی 
مدرس 
1393/08/01 
ادامه دارد 
آسیب‌شناسی رسانه در خانواده(آسیب‌ها، چالش‌ها و راه‌کارها)(ارائه در 8 جلسه) 
تدریس 
دانشگاه مجازی امام خمینی(ره) 
مدرس 
1393/09/04 
1394/02/09 
آسیب‌شناسی شبکه‌های اجتماعی 
تدریس 
دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی 
مدرس 
1394/08/06 
ادامه دارد 
نهایه الحکمه 
تدریس 
دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی 
مدرس 
1394/07/08 
ادامه دارد 
تاریخ فلسفه غرب 
تدریس 
دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی 
مدرس 
1394/11/01 
ادامه دارد 
تاریخ فلسفه اسلامی معاصر 
تدریس 
دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی 
مدرس 
1394/11/11 
ادامه دارد 
رسانه(آسیب ها و چالش ها)