آلبوم من ◂ سوریه-مرقد حجر ابن عدی قبل از تخریب داعش
لعنت خدا بر داعشی های ملعون که به این قبر مطهر جسارت و ویران کردند