آلبوم من ◂ سوریه -بازدید از دانشگاه شیخ احمد کفتارو