آلبوم من ◂ دیدار با جورج جرداق در لبنان
دیدار با جورج جرداق نویسنده و شاعر مسیحی لبنانی